ADR

Què és AdR?

Logo ADR fondo blanco copia.red

L’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre és el màxim òrgan col·legiat i estatutari de representació, deliberació i consulta de l’estament estudiantil de la Facultat de Medicina i Odontologia.

L’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre es regeix pels Estatuts de la Universitat, per l’Estatut de l’Estudiant Universitari, per aquest reglament i per les altres disposicions legals en vigor.

Són funcions de l’Assemblea de Representants d’Estudiants del centre:

 1. Acordar i proposar les mesures que es consideren oportunes per a la millor defensa dels drets i interessos dels estudiants.
 2. Col·laborar en la millora de la situació acadèmica dels estudiants matriculats a la Universitat de València.
 3. Elegir la Mesa de Coordinació.
 4. Fomentar la participació estudiantil en tots els òrgans de govern i comissions de la Universitat de València.
 5. Coordinar les iniciatives que sorgeixen de les assemblees de grup.
 6. Proposar al Consell de Govern, perquè l’aprove, el projecte de reglament d’organització i funcionament de l’A.D.R. de centre així com la reforma del mateix.
 7. Elegir i, si escau, revocar els representants en les comissions de centre i en aquelles d’universitat en què hi haja establert un sistema de representació per centre.
 8. Crear les comissions de treball que es consideren oportunes, elegir-ne els membres i determinar les seues atribucions.
 9. Elaborar i elevar propostes a la Junta de Facultat de Medicina i Odontologia i, per mitjà de l’Assemblea General d’Estudiants, al Consell de Govern i al Claustre.
 10. Proposar la distribució de l’assignació pressupostària que, en l’àmbit del centre, es dedique a activitats esportives i culturals dels estudiants.
 11. Elegir entre els seus membres els representants a l’Assemblea General d’Estudiants de la Universitat de València.
 12. Portar a terme totes les tasques que li siguen encomanades pels òrgans de representació de la Universitat i de la Facultat de Medicina i Odontologia, i en general aquelles que es deriven dels Estatuts de la Universitat, de l’Estatut de l’Estudiant Universitari i altres normes de l’ordenament jurídic