ADR

Representació

La representació dels estudiants en els òrgans universitaris és un dret recollit en tota la legislació sobre la matèria, des de les lleis nacionals als estatuts de les diferents universitats.

L’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) proclama que els estudiants han de ser més actius a l’aula i desenvolupar una major formació amb treball permanent i tutoria del professorat. La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (LOMLOU) ofereix un marc institucional per a la seva participació en la vida universitària mitjançant l’Estatut de l’Estudiant Universitari.

Cal destacar que la representació estudiantil és, en si mateixa, una activitat formativa amb la posada en pràctica d’habilitats com la comunicació, organització, creació d’activitats, etc.

Entre els drets dels estudiants trobem el participar en els òrgans de govern i representació de la universitat i en els seus consells d’estudiants, en el control de la qualitat de l’ensenyament i serveis a través de les vies que s’estableixin. Les delegacions d’estudiants són òrgans de deliberació, consulta i també de representació dels estudiants en cada centre, amb funcions específiques. Per sobre d’aquestes es troba el Consell d’Estudiants que es defineix com a òrgan de deliberació, consulta i representació davant els òrgans de govern de la universitat.

asamblea ceem